Nothing to regret

004 ph3 00163-1

Lensed by Evgenia Merrick

Styled by Yuna Zelitskaya

Groomed by Tatiana Gladushchenko

Model Sonya Aleksandrova